Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE KONINKLIJKE VERENIGING BLOEMIST WINKELIERS, GEVESTIGD TE (6717 LT) EDE AAN HET HORAPLANTSOEN 20, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 40409736

Artikel 1 –  DEFINITIES

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 Algemene voorwaarden: Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Bloemist.

Bloemist: een Bloemistwinkelier, natuurlijke persoon of rechtspersoon, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging de Bloemist Winkeliers, gevestigd te (6717 LT) Ede aan het Horaplantsoen 20 en welke producten en/of diensten (op afstand) aan contractspartijen aanbiedt.

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Bloemist een Overeenkomst of een Overeenkomst op afstand aangaat.
Consument: iedere Koper die een natuurlijke persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tenzij anders is aangegeven gelden alle bepalingen van deze algemene voorwaarden ook voor Consumenten. De artikelen 7, 8 en 15 zijn alleen van toepassing op Consumenten.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen de Bloemist en de Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

– Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Bloemist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één (1) of meer technieken voor communicatie op afstand.

– Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat de Koper en de Bloemist fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 Artikel 2 –  IDENTITEIT VAN DE BLOEMIST

 Naam Bloemist/handelsnaam:           BloemBezoek

Vestigings- & bezoekadres:               Pastoor Oomenstraat 19

                                                                 5121 EN Rijen

Bereikbaarheid
maandag, dinsdag en donderdag           09:00u – 17:00u op afspraak
zaterdag                                                     10:00u – 16:00u op afspraak

 

E-mailadres:                                          debby@bloembezoek.nl

Telefoonnummer:                                 06 – 209 84 121

KvK-nummer:                                        78472415

Btw-identificatienummer:                  NL003336474B97

 Artikel 3 –  ALGEMEEN

 1.  Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle Overeenkomsten en Overeenkomsten op afstand door de Bloemist aangegaan met Koper.
 3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De Bloemist en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Indien de Koper naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Bloemist is ingestemd.
 7. Bloemist heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van reeds met de Koper gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door de Bloemist te bepalen dat De Bloemist zal een minimumperiode van 30 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien de Bloemist geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.
 8. In geval van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden die:
 • Bloemist het recht geven de bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of;
 • Bloemist de bevoegdheid verlenen een dienst of product te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is de Consument die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat hij dit binnen een periode van 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk aan de Bloemist bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden ten gevolge van wijzingen in relevante wet- en regelgeving. Dit artikel is ook niet van toepassing in het geval dat de Koper geen Consument is.

Artikel 4 –  AANBIEDINGEN/OFFERTE

 1. Alle door of namens de Bloemist gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de Bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle door de Bloemist uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van zeven (7) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt. Indien bij de aanbieding geen termijn staat vermeld, geldt een actieperiode van één (1) week.
 4. Bij prijsopgave of offerte bestaat geen verplichting voor de Bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten; deze verzend- of bezorgkosten worden indien van toepassing separaat omschreven.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door de Bloemist altijd worden gecorrigeerd. Als de contractspartij evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat de Bloemist de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

Artikel 5 –  OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Bloemist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Bloemist is bevestigd, kan de Overeenkomst door de Koper worden ontbonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Bloemist passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de Bloemist voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Bloemist daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien de Overeenkomst via de elektronische weg tot stand is gekomen, worden bestellingen en opdrachten die met het account van de Koper worden geplaatst, geacht te zijn geplaatst door Koper.
 5. Op grond van het verantwoord aangaan van de Overeenkomst (op afstand), kan de Bloemist zich op de hoogte laten stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op basis van dit onderzoek is de Bloemist gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Bloemist voor hem bindend.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen bij de Koper extra door de Bloemist in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – PRIVACY & AVG 

 1. Bloemist is gehouden om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven en overeenkomstig te handelen.
  Bij de Overeenkomst op afstand wordt tevens naar het privacystatement op de website www.bloembezoek.nl verwezen.

 Artikel 7 – HERROEPINGSRECHT

 1.  De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan de Bloemist bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Bloemist retourneren, conform de door de Bloemist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Bloemist. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier, dat op de website van de Bloemist beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en/of veiling, waarop de Bloemist geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld op maat gemaakte bloemstukken of boeketten, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • bederfelijke producten zoals bloemen en andere natuurlijke materialen;
 • goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld die snel kunnen bederven, verwelken of verouderen;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

5.Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Consument welke verplicht is het product binnen twee (2) weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van consument.

 Artikel 8 – KOSTEN BIJ GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT

 1.  Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
 2. Indien Consument een bedrag heeft betaald, zal de Bloemist dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien Consument een product retourneert, zal de Bloemist het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
 3. Bij terugbetaling zal de Bloemist gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien Consument aangeeft dat de Bloemist een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van Consument.

Artikel 9 – OVERMACHT

 1.  Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de Overeenkomst, moet de Bloemist dit de Koper zo snel mogelijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de Bloemist geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Bloemist haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de Bloemist gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de Bloemist kunnen worden toegerekend.
 3. De Bloemist kan in geval van overmacht – na overleg met de Koper – de Overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf (5) dagen vertraging ondervindt, is de Koper bevoegd schriftelijk mede te delen de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 5. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
 • te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven.
 • belemmerende maatregelen van overheidswege.
 • geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
 • rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de Overeenkomst verhinderen.
 • geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van – of werkstakingen of uitsluitingen in – het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 10 – LEVERING

 1.  Alle door de Bloemist genoemde termijnen zijn indicatief. Overeengekomen leveringstijden zullen door de Bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De Bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering en de vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Overeenkomsten gesloten in een fysieke winkel van de Bloemist worden, tenzij anders is overeengekomen, af winkel geleverd.
 3. Indien sprake is verkoop op afstand waarbij transport is overeengekomen geldt het volgende:
 • Transport is steeds voor rekening en risico van Koper. Voor Consumenten geldt echter dat zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (of aangeboden conform de subtekst  hierna), het risico, waar het deze producten betreft, over gaat op de Consument.
 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Er gelden geen vaste levertijden.
 • Indien sprake is van overeengekomen transport zal aan de leveringsplicht van de Bloemist (behoudens tegenbewijs) zijn voldaan zodra de door de Bloemist geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en kosten gelden. De Bloemist is derhalve gerechtigd de Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.

4. De Bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de Koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De Bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de Koper tijdig worden medegedeeld.

Artikel 11 – VERPAKKING

 1. De Bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De Koper dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 12 – BETALING

 1. Verkoop geschiedt tegen directe betaling vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de factuur.
 2. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de Koper de verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De betaling dient te geschieden op een door de Bloemist aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
 3. De Bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de Koper te verlangen, in welk geval dit aan de contractspartij zal worden medegedeeld.
 4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt de Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Bloemist het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan de Bloemist verder toekomende rechten. Ingeval van een Consument, is de Bloemist gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Koper. Ook alle gerechtelijke kosten, die de Bloemist in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van Koper.
 6. Aan personen, in dienst van de Bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 7. De Bloemist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de Koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Koper doet afstand van het recht om een schuld aan de Bloemist te verrekenen met een vordering op Bloemist.

Artikel 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.  Alle door de Bloemist geleverde producten blijven eigendom van de Bloemist totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met de Bloemist gesloten Overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Het door de Bloemist geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de Bloemist het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
 4. Koper dient de Bloemist hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de Koper jegens de Bloemist een boete verbeurt van 10% van het door de Koper verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de Koper jegens de Bloemist hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Bloemist veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Bloemist daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Voor de Koper geldt bovendien, met uitzondering van Consumenten:
 • Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Bloemist ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Bloemist gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens de Bloemist bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Voor het geval de Bloemist haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Bloemist en een door de Bloemist aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Bloemist zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 14 – GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

 1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
 2. Klachten over de producten dienen door de Koper op het moment van afhalen van de producten gemotiveerd te worden gemeld aan Bloemist. Indien de producten doormiddel van verkoop op afstand zijn gekocht, dient de Koper binnen twee (2) dagen na ontvangst van het product de klachten schriftelijk en gemotiveerd te melden aan de Bloemist.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Bloemist in staat is adequaat te reageren. De Koper dient de Bloemist in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien een klacht naar de mening van de Bloemist gegrond is, zal de Bloemist de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen dan wel deze aan de Koper vergoeden.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
 6. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van acht (8) dagen na factuurdatum te worden gemeld aan Bloemist. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 7. Een reclame geeft de Koper geen recht om betaling op te schorten of te verrekenen.
 8. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 15 – GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN BIJ CONSUMENTEN

 1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
 2. Consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zichtbare gebreken dienen door de Consument direct te worden gemeld aan de Bloemist.
 3. Klachten van Consument die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk niet waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen twee (2) maanden na levering (of binnen twee (2) maanden na factuurdatum indien de producten niet aan de Koper (konden) worden geleverd), aan de Bloemist ter kennisgeving worden gebracht.
 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Bloemist in staat is adequaat te reageren. de Koper dient de Bloemist in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien een klacht naar de mening van de Bloemist gegrond is, zal zij de producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Bloemist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 16 –  AANSPRAKELIJKHEID

 1.  De totale aansprakelijkheid van de Bloemist tegenover de Koper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Bloemist voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan €2.500.000,00 (zegge: tweemiljoen vijfhonderdduizend euro).
 2. De totale aansprakelijkheid van de Bloemist voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal €5000.000,00 (zegge: vijfmiljoen euro) per jaar waarin de schade is veroorzaakt.
 3. De totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de Bloemist in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de Bloemist hiervoor verzekerd is.
 4. De aansprakelijkheid van de Bloemist voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden zoals afnemers/klanten van Koper, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan de Bloemist voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan de Bloemist voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid van de Bloemist voor schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. De onder artikel 1 tot en met artikel 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Bloemist of haar leidinggevende ondergeschikten.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Bloemist vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij de Koper voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering ter vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 7. Wat is bepaald in dit artikel van deze algemene voorwaarden evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de Bloemist zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

 1.  Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van Overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
 3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen de Bloemist en de Koper in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door de Koninklijke Vereniging de Bloemist Winkeliers (VBW) in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.